Stanovanjska hiša, Partizanska 42, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2002
Naročnik: LJUBIČ DEJAN, Ljubljana

Vrsta dela: (I. faza)
– izgradnja stan. hiše do I. plošče
– izdelava vrtne ograje
– zunanja ureditev